» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
Volume 4, Issue 179, Friday February 17, 2012Write To Editor

GKyki PvIqv GKyki cvIqv

Dcmv`Kxq-gynv` nvweeyi ingvb :

1998 mvji GKyk deyqvwi Avwg GKyk deyqvwi mKj gvbyli K_v Kq bvg GKwU ce wjwL| Zvi cii eQi A_vr 1999 mvji deyqvwi gvm Avgvi GKwU QvU ce msKjb Mևi Avwg bvg w`qwQjvg GKyk deyqvwi mKj fvlvi K_v Kq|

RvwZmsNi bvMwiK I ivRbwZK AwaKvii AvRvwZK Pywi 27 avivq ejv nqQ, hw` Kvbv `k AvwjK fvlvwfwK ev agxq Ggb RbMvx _vK, hviv IB `k msLvjwN, Zv`i GB AwaKvi A^xKvi Kiv hve bv, eis msLvMwi RbMvxi m msMwZ iL Zv`iI Zv`i wbR^ mswZ DcfvM, Zv`i wbR^ ag Aej^b, cPvi Ges Zv`i wbR^ fvlv eenvii AwaKvi w`Z ne|

GKyk deyqvwiK AvRvwZK gvZfvlv w`em wnme NvlYv `Iqvi Rb KvbvWvi fvyfvii Rbve iwdKyj Bmjvg 1998 mvji 8 Rvbyqvwi RvwZmsNi mUvwi Rbvij Kwd Avbvbi KvQ GKUv Ave`b Kib| RvwZmsNi Awdm _K welqwU BDbmKvi KvQ GKwU msvi c _K Dvcb Kivi K_v ejv nq| Rbve iwdKyj Bmjvg I Zvui mnhvMx Ave`ym mvjvg gv`vi jvvqRm Ae ` Iqv, weki gvZfvlv bvgi GKwU mwgwZ MVb Kib| mwgwZi c _K 10 Rb ewi ^vi-msewjZ mvZwU fvlvq wjwLZ GKwU Ave`b BDbmKvi wkvwelqK cK wekl wgmm Avbv gvwiqvi KvQ ck Kiv nj wZwb IB mwgwZK Rvbvb, emiKvwi cwZvbi Abyiva Kvbv c`c bIqv me bq, Ze hw` Kvbv miKvi G evcvi D`vM bq, Zvnj evcviwU weePbv Kiv hZ cvi| Gici iwdKyj Bmjvg evsjv`k miKvii wkvmwPe KvRx iKxeywb Avng`i m hvMvhvM Kib| welqwU ZrKvjxb wkvgx G Gm GBP K mv`K mvnei gbvhvM AvKlY Kiv nj wZwb ZrYvr cavbgx kL nvwmbvi KvQ Zv Dvcb Kib| cavbgx kL nvwmbv G welq ek Drmvn eva Kib| mgq evo _vKvq gwmfvq Abygv`bi Acv bv Ki c֯vewU cvwim cvVvbvi wmv bIqv nq| h_vmgq wkvgx cvwim cuQ BDbmKvi KvQ evsjv`k miKvii c _K GKyk deyqvwiK AvRvwZK gvZfvlv w`em wnme NvlYv `Iqvi Rb c֯ve ck Kib|

evsjv`kmn gvU 27wU `k mB c֯ve kwiK nq| Ab `kjv nQ, BZvwj, B`vbwkqv, Bivb, Igvb, Kgviv xccy, Kvr ` Bfvqvi, Mvw^qv, WvwgwbKvb wicvewjK, cvwKvb, cvcyqv wbDwMwb, cvivq, wdwjcvBb, evnvgv, ewbb, ejvik, fvbyqvZy, fviZ, gvBvbwkqvb dWvikb, gvjqwkqv, wgmi, ivwkqv, wj_yqvwbqv, kxjv, mw` Avie, wmwiqv I nyivm| h w`bwU wekl Ki ay evsjv`ki Rb iZc~Y, mB w`bwU AvRvwZK w`em wnme cvjbi Zgb Kvbv hwKZv LyuR cvqwb KqKwU cwgv `k| Zviv c֯vei c c_g mvq `qwb| ci 1886 mvji 1 g wkKvMv kni kwgK-AwaKvi cwZvi Rb hvuiv cvYvrmM KiwQjb, Zvu`i wZi Dχk h mviv cw_exZ g w`em cvwjZ nQ, Zvi bwRi Dvcb Kiv nj c֯vei wei xY AvcwUyKy Avi Zgb Rvi cvq bv| Avjvc-AvjvPbv I eVK-msjvci ci 1999 mvji 17 bf^i memZfve BDbmKvi c_g I wZxq Kwgkb evsjv`ki c֯ve gb bq|

cKvkfw I cKvki welqeyi m fvlvi mK GgbB Mfxi h mwZKvi A_ evK^vaxbZv wecb ev web nq, hw` KvDK Zvi BQvgZv fvlv eenvi KiZ `Iqv bv nq| fvlv GKwU Kej cKvkgvag bq| cKvki welq I eeK fvlv ic, im I i A_en Ki Zvj| fvlv GKwU RvwZi mvswZK ^vici wb`kb| fvlv GKRb gvbyli ew^vZͪ I ewgvbmi cwiPq `q|

RMrmfvq GKyk deyqvwii ^xKwZ evsjv`ki Rb GKwU Anvii welq, GKwU eo AvZcmv`i K_v| e `k gvZfvlvi Rb e gvbylK bvbv jvbv mn KiZ nqQ| mviv weki gvZfvlvi m RMrmfvi h hvMm~ njv, Zvi cQb iqQ GKyk deyqvwii knx``i AvZ`vb| Avgiv G cm KvbvWvi fvyfvi h evOvwjiv weki gvZfvlvi c c_g mwq c`c wbqwQjb, Zvu`i Awfb`b RvbvB|

GKyk deyqvwii AvRvwZK ^xKwZi dj Avgv`i `vwqZ Mj eo| wbRi gvZfvlvi Dbqb Avgv`i mewea eev MnY KiZ ne| Avgv`i gvZfvlvi `b gvPb KiZ ne, hvZ weki vbfvvii m Avgv`i cwiPq NU Ges Avgiv weki `ievi wbR`i Rvbvb w`Z cvwi| cw_exi Abvb `k gvZfvlvi eenvi I ^xKwZi Rb hvuiv KvR KiQb, Zvu`i KgKv Avgiv mnhvwMZv Kie GK Mfxi HKvZeva|

evsjv`k 20Uv fvlvq gvbyl K_v ej| mviv `k cvuPwU wjwc eenvi nQ| Avw`evmx I DcRvwZ`i fvlv msiY Kivi Rb BDbmKvi fvlvwelqK cK I cw_exi Abvb fvlv MelYv K`i m Avgv`i GKhvM KvR KiZ ne|

 Chief Editor & Publisher: Zakaria Masud Jiko
Acting Editor: Ahmed Musa
37-07 74th Street, Suite: 8
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-2100, Fax: 718-865-9130
E-mail: ajkalnews@gmail.com

© Copyright 2009 The Weekly Ajkal. All rights reserved.