» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
Volume 4, Issue 179, Friday February 17, 2012Write To Editor

RvwZmsNi mvgb hyiv weGbwci wevf

AvRKvj wicvU: wb`jxq ZZveavqK miKvi cybenvji `vexZ 12 deyqvix iweevi `ycyi gvbnvUbi RvwZmsN Kvhvjqi mvgb wevf mgvek KiQ hyiv weGbwc|

wevf-mgvek PjvKvj hyiv weGbwci I mnhvMx msMVbi bZv-Kgxiv miKvi weivax wewfb kvMvb w`qQb| wewfb dyb I cvKvW nvZ wevfKvixiv ^ivgxi c`ZvM `vex Kib|

G wevf-mgvek ee ivLb hyiv weGbwci mvaviY mv`K gvdv Kvgvj cvkv eveyj, RvZxqZvev`x hye`j K`xq KwgwUi AvRvwZK welqK mv`K Avyj evZb, hyiv weGbwc bZv Wvt kvn Avjg, Ggivb kvn, RvwKi nvIjv`vi, dviyK gRyg`vi, GWfvKU KvBqyg Payix cgyL|

gvdv Kvgvj cvkv eveyj ejb, miKvix g`` `k Lyb, nZv, ivnvRvbx, Pv`vevRxi hbvq gvbyl AvR w`knviv| Rvwjg GB miKvii AZvPvi _K `ki gvbyl euvPZ Pvq| wZwb ejb, `k I cevm HKefve Av`vjbi gvag Rvwjg miKviK we`vq KiZ ne| wZwb mvsevw`K gnib iywb I mvMii Lybx`i Awej^ MdZvi Ki `vgyjK kvw `vex Kib|


 Chief Editor & Publisher: Zakaria Masud Jiko
Acting Editor: Ahmed Musa
37-07 74th Street, Suite: 8
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-2100, Fax: 718-865-9130
E-mail: ajkalnews@gmail.com

© Copyright 2009 The Weekly Ajkal. All rights reserved.