» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
Volume 4, Issue 179, Friday February 17, 2012Write To Editor

Xvwe GjvgbvBqi cwZhvwMZv mb

AvRKvj wicvU: wbDBqK Rb I eo IVv bZzb cRbi gvS evsjv fvlv Av`vjb, evsjv PPv AevnZ ivLvi cqvm cwZ eQii gZv Geviv XvKv wekwe`vjq GjvgbvB Gmvwmqkb 12 deqvix iweevi Gvwiqvi Kve mbg wk-wKkvi`i gvS wewfb cwZhvwMZvi AvqvRb Ki| Gme cwZhvwMZvi ga wQj AsKb, Avew, evsjv wjLb, evsjv AbywjLb, evsjv ck-Di, evsjv evsjv Qov KweZv gyL Avew |

kZvwaK wk-wKkvi GZ AskMnY Ki| ejv 12Uvq GB cwZhvwMZvi Dvab Kib jwLKv Ges wewk mgvRmex b~iRvnvb Kv`i| G mgq GjvgbvB Gmvwmqkb I Abvb mnhvMx msMVbi KgKZviv DcwZ wQjb|

msMVbi mvaviY mv`K gv: Gm Avjg I ij Avwgb miKvii cwiPvjbvq AvqvwRZ Abyvb ee ivLb XvKv wekwe`vjq GjvgbvB Gmvwmqkbi mfvcwZ gvjv gywbivgvb, cwZhvwMZv KwgwUi Pqvigvb gvnv` ZvRyj Bmjvg|

jwLKv byiRvnvb Kv`i ejb, Avgiv GKwU MweZ RvwZ| Avgv`i Avjv`v fvlv iqQ, BwZnvm iqQ Ges mswZ iqQ& | cw_exZ Lye Kg RvwZ iqQ hv`iK fvlvi Rb i w`Z nqQ| AvR evsjv fvlv AvRvwZK gvZfvlvq cwiYZ nqQ|

kYxwfwK GB cwZhvwMZvq cvq 104 Rb wk-wKkvi`i AskMnY Ki| cwZhvwMZvi ga wQjv wKviMvWb _K ZZxq kYx, PZz_ MW _K 6 kYx, 7g MW _K 9g MW Ges 10g MW _K 12Zg MW| welqe wQjv AsKb, Avew, evsjv wjLb, evsjv ck Di, cvIqvi cqU cևRUkb, evsjv Qov, Avew| cyiv cwZhvwMZvq 8 Rb wePviK `vwqZ cvjb Kib|

cwZhvwMZvq AskMnYKvix wk-wKkviiv nQt bvwejv nvwg`,dvZgv Riv, Aiv Q`v, bvBwib Bmjvg, eiY mvwd, Aveivi web nvwee, Awbw`Zv PvUvwR, mvBqvb Rynvi, wjIbv gywnZ, wRg di`m, wmqvg Avng`, bIkxb Payix, ikwgKv bvwenv, BdZnvi Avng`, Rvwgqv Avng`, AvRnvi Avng`, Avdmvi Avng`, bymivZ Aviv gvndzRv, ZwdK Avng`, mvgvBqv Bmjvg, BebvZ Bmjvg, ivBmv Rvwib, dvinvb gvwnb Abe, bymivZ bvwejv Zvevmmyg, gvnb gwjbv, ivBmv Bivg, BwkKv Avng`, Rvwib gvBkv, mvbRvi Avng`, ivwdZv Bmjvg, wgdZzjvj RvbvZ, ivnbygvi ivwgkv, mvC`v Avng`, Ab Awi, weRqv wekvm, bymivZ Payix, mvC`v Lvbg, mvbwRbv Avvi gNv, iRIqvb Bmjvg, kveYx miKvi, dvivn Gg Avig Kwe Rvwnb, cywZv cvj, myivBqv ingvb, bvwfb nK, Awi Kwig, AvkK ib, w`M iwk`, mvZz gvwjK, Awdqv Rvnvb cw, mxg Lvb, Zvwmb Bmjvg, cywYgv `vm, Mie miKvi, gvnv` Gb Bmjvg, Avdiv AwZv, mycf wkK`vi, kvnwib Avwgb, AbyRv eo-qv, gvwjnv ivwdqv, bvwkZv Zvwnqv, kvIb eo-qv RwqZv cvi, meY eo-qv, myw` eo-qv, Aw`Z Kwig, mq` gvnw`b ingvb, AvImvd Avng`, BKiv Bqvmgxb, gydv gvwnb, gvBkv nvmvb, mygiv wRbvb, iwebv miKvi Ges gvneyeyj Bmjvg, Avw`Z kwd, mvZv `vmv, mvBdDjvn, Zvmwdqv ievBqvZ, wbnvj ingvb, gvBkv bex A_, jvwgqv Avwgb, Ryevqi Lvb, Rvwib Bmjvg, Zvmwbg w`, Gnbve Zvwkb, kvwRj ivwRb, AiY kwd, Avwmdv bex bw, dvinvb Avng`, kvnvb Bqvmgxb Abyv eo-qv, Awcqv Rvnvb cw Ges kwZKYv `vm, Kvk` Di ivqnvb| cwZhvwMZvi djvdj ci NvlYv Kiv ne|


 Chief Editor & Publisher: Zakaria Masud Jiko
Acting Editor: Ahmed Musa
37-07 74th Street, Suite: 8
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-2100, Fax: 718-865-9130
E-mail: ajkalnews@gmail.com

© Copyright 2009 The Weekly Ajkal. All rights reserved.