» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
Volume 4, Issue 179, Friday February 17, 2012Write To Editor

20 deqvix RvwZmsNi mvgb GKzki c_g cni

Gevi wecyj mgvivn evsjv Drme I eBgjvAvRKvj W: Di AvgwiKv eBgjv GLb cevm evOvjx`i AbZg cavb Drme cwiYZ nqQ| ay wbDBqK bq AvgwiKv I KvbWvmn wewfb `k evOvjx`i wgjb `L Avwg Awff~Z| MZ 13 deyqvwi RvZxq cmKve GK msev` mjb cևdmi GwgiUvm W. Avwbmyvgvb Dciv ge Kib| wZwb ejb, eBgjvi cvkvcvwk 2007 mvj _K evOvjx`i GB Drme hgb mvwnZ, mswZ wbq AbK wKQz nq, Zgwb GB gjvi Rb cevmxiv mviv eQi Acv Kib|

mvsevw`K mjb c_g gyaviv dvDkbi c _K ee ivLb 2012 Drmei mg^qKvix wekwRZ mvnv| c_vMZ mvsevw`K mjbi K_v ejv njI RvZxq cmKve evsjv mvwnZ mswZi DRj b W. Avwbmyvgmvb, W, RvwZcKvk `, W, Mvjvg gyiwk`, Kwe iwdK AvRv`, W. c~iex emy, Kwe BKevj

nvmvbi DcwwZ wQj Dxcbvgq| GQvovI cKvkK Imgvb Mwb, gyaviv dvDkbi cwZvZv mfvcwZ wekwRZ mvnv Ges c wgwWqv wjwgUWi gvdv

Rvwn` Lvb Drme mK ee ivLb| mjbUv mvjb Kib evsjv GKvWgxi AbZg cwiPvjK gyiwk` Avbvqvi|

W. Mvjvg gyiwk` ejb, Avwg wejZ _vwK, wK 2007 mvj wbDBqK Avsjv Drme Dvab KiZ wMq bZzb wKQz `LwQ| cevm bvbvb ev`vbyev`i ga gyaviv dvDkbi GB cևPv mwZKvifve gnr KvR |

msev` mjb Rvbvbv nq, gyaviv dvDkb AvMvwg 29 I 30 Ryb Ges 1 RyjvB wbDBqK AvRvwZK evsjv Drme I eBgjv ne| GBevi evsjv Drme I eBgjvi 21 eQi c~Y ne|

gyaviv dvDkbi cwZvZv mfvcwZ wekwRZ mvnv mvsevw`K`I Rvbvb, evsjv`k miKvii gvbbxq evwYRgx wR Gg Kv`iK Avgiv

AvgY RvwbqwQ Ges wZwb Drme hvM `eb ej mZ nqQb| mswZ welqK gYvjqi mwPe myivBqv eMg GbwWwmK AvgY

RvwbqwQ| mvwnwZK gvq~b Avng`, Kwe knx` Kv`ix, ggZvR D``xb Avng`, Kwe iwdK AvRv`, Kwe wbgj`y Y, W. AvwZqvi ingvb, mwjbv nvmb, W. gvnv` Avbvqvi nvmb, w`jviv nvkg, Kwe BKevj nvmvb, w`jviv nvwdR, ZvwiK myRvZK Avgiv AvgY RvwbqwQ|

gwnDxb Avng`, gwd`yj nK, Imvgvb Mwb, dwi` Avng`, gvhnvij Bmjvg, gwbij nK, Rvdi Avng` ivk`mn wewk cKvkK`i

AvgY Rvbvbv nqQ| wewk wkx ggZvR, jvBmv Avng` wjmv, Aw`wZ gnmxb, gvndzR Avng`, Rqv AvnmvbK AvgY Rvbvbv nqQ|

evsjv GKvWgx, wk GKvWgx, RvZxq M֚K`, wkKjv GKvWgx, BmjvwgK dvDkb Ges bRij BwUwUDU-Gi KYavi`iI AvgY Rvbvbv nqQ| Giga RvZxq M֚ K`, BmjvwgK dvDkb Ges wkKjv GKvWgx Zv`i mbwZ RvwbqQ| AvgY RvwbqwQ Avgiv XvKv P^vi Ae Kgvm Ges GdwewmwmAvB-Gi KgKZve`K| eBgjvq evsjv`k vb I mRbkxj cKvkK mwgwZ Avgv`i mnhvwMZv Ki AvmQb|GQvov cwge _K Kwe kL Nvl, mvwnwZK mgik gRyg`vi, exw_ Pvcvavq, mZg ivq PayixK AvgY Rvbvbv nqQ|

wZwb Aviv ejb, GeQi Avgiv AbK eo cwimi Ges evcK cevmx evOvjxi DcwwZZ GB Drme Kivi c֯wZ wbwQ| wewk mvsevw`K bvwmgyb bvnvi wbwb AvnvqK wbevwPZ nqQb| MwVZ nqQ W, RvwZcKvk `, Kwe knx` Kv`ix, W, b~ib bex, mq` gvnv` Djvn, W. c~iex emy, nvmvb di`m, mD` Payixmn 7 m`mi Dc`v KwgwU Ges 51 m`mi KvhKix KwgwU| AvRvwZK evsjv Drmei 21 eQi gjvq kZvwaK ji eev _vKe| eBgjvi Rb _vKQ c_K vb 50wU j| evsjvi HwZnevnx kvox-Kvco-eywUK-nRvZPvgov

wk, evsK-exgv I wiqj Ui Rb _vKQ 50wU j| AvgwiKvi 18wU ivRi cevmx evOvjx QvovI KvbvWv Ges BDivci evOvjx`i KvQ evOvjx`i cY Zzj aivi Ac~e myhvM ne ej Avgv`i wekvm| GQvov AvgwiKvi g~javivi eemvqx`iI Avgiv AvgY Rvbvbv ne| j eiv Ges imn DrmeK mvdjgwZ KiZ evsjv`k cvU-Gi `vwqZ cvjb Kie c wgwWqv wjwgUW|

wekwRZ mvnv mvsevw`K mjb ejb, gyaviv dvDkb I evOvjxi PZbv gi D`vM 1992 mvj _K i nIqv GB Abyvb 1999

mvj _K RvwZmsN Ges BDbvmn Di AvgwiKv cevmx kZvwaK msMVb AskMnY Ki AvmQ| Ask wbq _vK AvgwiKvi g~javivi bZe`| GiB avivevwnZvq Gevi 21 eQi Dcj AvMvwg 20 deyqvwi 2012 ivZ 12-01 wgwbU RvwZmsNi mvgb wbwgZ Avqx knx` wgbvi vcb Ki fvlv knx``i kv vcb Kiv ne|

wZwb Aviv ejb, gyaviv dvDkbi MZ 20 eQii cևPvq `ki I cevmi mKj msev` gvagjvi mnhvwMZvi K_v KZwP iY Ki| mvsevw`K eziv Agi GKzk M֚gjv mvdjgwZ Kivi Rb Avcbv`i Ae`vb wPiiYxq nq _vKe| AvUjvwUKi Icvi mnm gvBj `~i evOvjxi GB cvYi DrmeK mvdjgwZ Kivi Rb Avcbv`i mnhvwMZv GKv cևqvRb|

c wgwWqv wjwgUWi gvdv Rvwn` Lvb ejb, Avgiv 5 eQi evsjv GKvWgxi eBgjvi mv_ hy _K Gi DrKlZv Avbvi Pv KiwQ|

AvRvwZK evsjv Drme I eBgjv Lye kxNB AvgwiKvq mePq eo Drme cwiYZ ne|

Abyvb mK RvbZ www.banglautsab.org IqemvBU wfwRU Kivi Abyiva Rvbvbv nq|


 Chief Editor & Publisher: Zakaria Masud Jiko
Acting Editor: Ahmed Musa
37-07 74th Street, Suite: 8
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-2100, Fax: 718-865-9130
E-mail: ajkalnews@gmail.com

© Copyright 2009 The Weekly Ajkal. All rights reserved.