» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
Volume 4, Issue 179, Friday February 17, 2012Write To Editor

AvUK Avbvqvij wWcvUkbi gyL

KwgDwbwUi Zxe cwZev`: HKefve cwZivai AvnevbAvRKvj wicvU: wbDBqK cevmx wewk KwgDwbwU wjWvi I ivRbxwZwe` gvnv` Avbvqvij BmjvgK wWcvU Kivi cևPvi Ask wnme BwgMkb G Kvgm GbdvmgU (AvBwmB) GRUiv MdZvi KiQ| evi ivZ 10Uvi w`K Avbvqvij BmjvgK Zvi DWmvBWi evmv _K MdZvi Ki wbDRvwmi Gm KvDwUi wWUbkb mUvi ivLv nq|

2010 Gi 5 gvP Avbvqvij Bmjvgi ivRbwZK Avkqi gvgjv cZvLvZ nIqvi ci ZvK wWcvUkbi Av`k `Iqv nq| Avbvqvij Bmjvgi x wjwc Aviv eMg hyiv ea BwgMvU Ges wmwURbwkc cixvi DxY nIqvi ci AvbyvwbK kc_ MnYi Rb Acv KiQb| Avbvqvij Bmjvgi wZb wk Kbv dvivn, dvBRv I Rvivn Rbmy hyiv bvMwiK| G Aevq 2011 mvji wWm^i cwmWU Ievgv NvwlZ wWcvUkb msv bZzb bxwZgvjv AMvn Ki Avbvqvij BmjvgK MdZvi Kiv nqQ|

gvnv` Avbvqvij Bmjvgi AvBbRxex I cvwievwiK my Rvbv hvq, 1991 mvj wZwb hyiv Avmb| Gici wZwb GLvb ivRbwZK Avkq cv_bv KiwQjb| Zvi AvBbRxex wQjb GKRb evsjv`kx| mB mgq Zvi ivRbwZK Avkq cv_bvi KBmwU MvU nqwb| ZvK wWcvUkbi AWvi `Iqv nqQ| Gici wZwb KBmwU Avevi wiIcb KiwQjb| mwUI Av`vjZ MnY Kibwb| Zvi P~ov AWvi wQj, wZwb hb 2010 mvj AvgwiKvq ZvM Kib| Zvi x hnZz MxbKvW nvvi wQjb mnZz wZwb GWRvgUi Ave`b KiZ cviZb wK wZwb Zv bv Ki xi wmwURb nevi Rb Acv KiwQjb| ZvK ejv nqwQjv x hw` wmwURb nb m Zvi KvRwU ZvovZvwo ne|

cwmWU Ievgv NvwlZ wWcvUkb msv bZzb bxwZgvjv Abyhvqx hviv `xNw`b ai hyiv emevm KiQb, hv`i wei Kvbv wwgbvj iKW bB Ges wbKU AvZxq hyivi ea bvMwiK, Zv`i wWcvUkb cwqv wMZ nIqvi K_v| wK NvwlZ wWcvUkb bxwZgvjv AMvn Ki evi evsjv`kx KwgDwbwUi wewk AvwKwUwf Avbvqvij Bmjvgi wWcvU cwqvq MdZvi nIqvq KwgDwbwUZ I BwgMkb AvWfvKwm msv AvwKwUwf`i ga Zxe cwZwqvi mw nqQ| hyivi ea Awaevmxi ^vgx Ges cuvP eqmi Kg eqmx hyivi wZb Acveq bvMwiKi wcZv Avbvqvi nvmb Zvi cwievii GKgv DcvRbg ew| G Aevq Avbvqvij BmjvgK `k cvVvj gnvmsKU coeb x I Kbviv| hyivi BwgMkb G Kvg GbdvmgU GRU`i G AgvbweK c`c KwgDwbwUZ Zxe vfiI mw nqQ| G Aevq evsjv`kx KwgDwbwUi bZe` I wbDBqKi BwgMkb AvWfvKwm AvwKwUwfiv Awej^ Avbvqvi nvmbi gw `vex KiQb|

Gi AvM wbDBqK evsjv`kx bvw`qv I Zvi gv Ges Zgyi AvjgK wWcvU Kivi D`vM bqv njI wbDBqKi wmbUi I KsMmgvbmn RbcwZwbwa, evsjv`kx KwgDwbwUi bZe` I m`m I wbDBqKi BwgMkb AvWfvKwm AvwKwUwf`i mwwjZ cwZev`i gyL Zv`i wWcvUkb Av`k wMZ Kiv nq|

msev` mjb mevBK GwMq Avmvi Avnevb

gvnv` Avbvqvij Bmjvgi gywi `vexZ AvqvwRZ msev` mjb eviv Zvi gywi j `jgZ wbwekl KgywbwUi mevBK HKefve GwMq Avmvi Avnevb RvwbqQb|

msev` mjb Avbvqvij Bmjvgi x wjwcAviv eMg KvbvRwoZ K ejb, Avgvi ^vgx KwgDwbwUi Dbqb cwZw`b mfv-mgvek KiZb, AvRK Avwg Avgvi ^vgxi Rb Avgvi AeyS GB wZb wk mvb wbq GB msev` mjb GmwQ| Avcbv`i cwZ Abyiva, Avcbviv Avgvi ^vgxi Rb RbgZ mwZ HKefve GwMq Avmyb|

Avbvqvij Bmjvgi ezgnj, KgywbwU bZe` I eni Kzwgjv mwgwZ AvqvwRZ GB h_ msev` mjb Avbvqvij Bmjvgi x wjwc Aviv QvovI Zvi wZb Kbv mvb, fvB eveyj, evb jvwK I ivRbwZK bZe`mn KgywbwUi me͇ii bZvKgxiv DcwZ wQjb| 14 deqvwi RvKmb nvBUmi cvjwK cvwU mUvi AbywZ GB msev` mjb gvnv` Avbvqvij Bmjvgi ez eni Kzwgjv mwgwZi mfvcwZ evwKi AvRv`, mnKvix GUbx gCb Payix Ges Avbvqviji fvB eveyjI ee ivLb|

wZb wk Kbv dvivn, dvBRv I Rvivn nvZi dvqvi jLv wQj- Avgiv Avgv`i evevi mv_ AvgwiKvq _vKZ PvB, Avgv`i evevi wWcvUkb AWvi iwnZ Kiv nvK|

AvRv` evwKi msev` mjbi iZ ejb, Avbvqvij Bmjvg KgywbwUi Dbqb I gvbli mevq AbK mfv-mgvek KiQb| wK `yfvMi Ges ggvwK welq njv AvR Avbvqvij Bmjvgi gywi Rb msev` mjb KiZ nQ| whwb mviv Rxeb gvbyli KjvYi Rb KvR KiQb Ges wWcvUkb cv߇`i cvk `uvwoqQb AvRK Zvi Rb Avcbv`i kiYvcb nqwQ|

wZwb ejb, gvnv` Avbvqvij Bmjvgi wZbwU wk Kbv iqQ| evev _vKZI Zviv hb GwZg| GB wZbwU evPvi w`K ZvwKq Avcbviv GwMq Avmyb|

GUbx gCb Payix ejb, mevB HKefve Avbvqviji c KvR Kij Lye wkMwMiB wZwb gyw cveb| GRb Avgv`iK vbxq RbcwZwbwa`i KvQ hZ ne, gvbweK w`Kjv Zv`iK RvbvZ ne| Avbvqviji gywi `vex Rvi`vi KiZ ne|

wZwb ejb, Avwg ay AvBbRxex bB Avbvqvij Bmjvgi GKRb ezI| NUbv kvbvi ci Avwg AvBbRxex wnmve QzU wMqwQjvg dWvij cvRvq| mswk KgKZv`i mv_ K_v ejwQ| ZvK wbDRvwm wWUbkb mUvi cvwVq `Iqvi ci mLvb Avwg Zvi mv_ `Lv KiwQ| Zvi eZgvb AvBbRxex Ugvm wf gvmyixi mv_ mvvr KiwQ| Avgiv Avbvqvii gywi Rb GK KvR KiwQ| Avkv Kwi AvMvgx KqKw`bi gaB ZvK wbq AvmZ cviev|

ZvK wdwiq Avbvi evcvi Avcwb KZUzKz Avkvev`x G cևki Dˇi wZwb ejb, Avwg 90 fvM Avkvev`x wZwb wdi Avmeb| wZwb Kvbv Acivai mv_ KLbB RwoZ wQjb bv, Zvi x MxbKvW nvvi| wZbwU mvb AvgwiKvb bvMwiK| cwievii wZwbB GKgv DcvRbg gvbyl| wZwb GKRb fvj gvbyl| Gme KviYB Avwg Avkvev`x| Ze Gi Rb KgywbwUK GwMq AvmZ ne| wbR wbR GjvKvi KsMmgvb`i KvQ wPwV wjLZ ne, Zv`i KvQ _K wPwV AvbZ ne| cևqvRb eni Av`vjb KiZ ne|


 Chief Editor & Publisher: Zakaria Masud Jiko
Acting Editor: Ahmed Musa
37-07 74th Street, Suite: 8
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-2100, Fax: 718-865-9130
E-mail: ajkalnews@gmail.com

© Copyright 2009 The Weekly Ajkal. All rights reserved.