» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
Volume 4, Issue 179, Friday February 17, 2012Write To Editor

miKvii evsK FY 43 nvRvi KvwU UvKv

XvKv W: eZgvb miKvii Avgj 2009 mvji Rvbyqvwi _K 2012 mvji Rvbyqvwi ch K`xq I Zdwmwj evsKjvi KvQ miKvii FYi cwigvY 43 nvRvi 195 KvwU UvKv|

MZ eyaevi RvZxq msm` Uwej DvwcZ cևki Reve A_gx Aveyj gvj Ave`yj gywnZ G Z_ Rvbvb|

Rqbyj Avew`bi G mwKZ cևki Reve A_gx Rvbvb, G mgq miKvii gvU FYi cwigvY wQj cvq GK jvL 79 nvRvi 303 KvwU UvKv| Gi ga cwikva Kiv nqQ GK jvL 36 nvRvi 108 KvwU UvKv|

G we Gg Avkivd Dwb wbRvbi cևki Reve A_gx gywnZ Rvbvb, PjwZ A_eQii c_g Qq gvm evsK _K miKvii bIqv wbU FYi A 15 nvRvi 538 KvwU UvKv| Gi ga evwYwRK evsK I Avw_K cwZvbjv _K bIqv wbU FY cvq cvuP nvRvi 538 KvwU UvKv Ges K`xq evsK _K bIqv FYi wbU cwigvY cvq 10 nvRvi KvwU UvKv| gx ejb, evsK _K miKvii FY MnYi dj emiKvwi LvZ FYi cevn evnZ nQ bv|

Rvdij Bmjvg Payixi cևki Reve A_gx ejb, `k Kvbv ZvijmsKU bB| Ze myeevcbvi Afve Kvbv Kvbv evsK AvekKxq bM` Rgv msiYi wKQyUv Pvci ga iqQ|

Acy DwKji cևki Reve A_gx Rvbvb, eZgvb A_eQii wWm^i ch e`wkK FYi my` eve` 104 `kwgK 90 wgwjqb gvwKb Wjvii mgcwigvY 835 KvwU 62 jvL UvKv cwikva Kiv nqQ|


 Chief Editor & Publisher: Zakaria Masud Jiko
Acting Editor: Ahmed Musa
37-07 74th Street, Suite: 8
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-2100, Fax: 718-865-9130
E-mail: ajkalnews@gmail.com

© Copyright 2009 The Weekly Ajkal. All rights reserved.