bf^i 29, 2013, evi : AMnvqY 15, 1420

gvV bvgQb Lvj`v, AvmQ Aviv KVvi Kgm~wP

XvKv: Gevi Av`vjbi gvV bvgQb Lvj`v wRqv| bZvKgx`i Pvv ivLZ h Kvbv w`b wZwb gvV bvgZ cvib ej RvwbqQ `jxq m~| m~gZ, evi fvi cuvPUvq c_g cei Aeiva kl nIqvi ciw`b kwbevi ev iveevi _K di mvnevcx Aeiva Kgm~wP NvlYv Kie weGbwci bZZvaxb 18 `jxq RvU| Avi Gevii Aeiva weGbwc Pqvicvimb I 18 `jxq RvU bx Lvj`v wRqv gvV _K bZZ `eb|

G bqvcb `ji K`xq Kvhvjqmn wewfb Aeiva cqU `Lv hZ cvi ZvK|

`jxq m~ ejQ, niZvj-Aeivai gZv KVvi Kgm~wPZI bv Uj `kg RvZxq msm` wbevPbi c_ AvIqvgx jxM I Zvi Abymvixiv AwePjfve GZ _vKvq Aviv MYRvMiY Zwii RbB wbRB gvV bvgvi wmv wbqQb Lvj`v|

Dci enwZevi cavbgx kL nvwmbv wUbx KU gvV bvgb, Gfve ne bv ej Pvj Qvovi ci gvg Reve w`Z GLb gvV bvgviB K_v fveQb Lvj`v|

Avi gvV bvgvi MZ `ywZb eQi `ki wefvMxq kni AwfgyL Kiv jsgvPjvZ wecyj msLK RbmgvMg weklfve Drmvn hvMvQ ZvK|

Lvj`v wRqv gvV bvgj Af~Zc~e MYRvMiY NUe ej gb KiQb wZwb I Zvi `j|

Ze `ji Aci GK m~ ejQ, K`xq bZv`i wbwqZvI Lvj`v wRqvK gvV bvgZ Drmvn hvMvQ|

Av`vjbi gvV bv _vKvq K`xq bZv`i Ici GgwbZB c AvQb RvUbx| evievi ZvMv`v `Iqv mˡI Zv`i gvV bvgvZ cviQb bv wZwb| Kej nvZ MvYv KRb Mig KiQb Av`vjbi gvV| Avi `kRyo Qwoq AvQ nvRvi nvRvi ZYg~j bZvKgx|

ZvB Lvj`v wRqv gvV bvgj Pvc co K`xq bZviv hgb ivRc_ bg Avmeb, Zgwb wecyj Drmvn Av`vjb Aviv mwq neb ZYg~j bZvKgxiv|

GQvov weGbwcK ev` w`q wbevPb mdj nq Mj di `xN mgqi Rb gZv nvZQvov _vKvi fqI Lvj`v wRqvK gvV bvgZ Drmvn hvMvQ ej gb Kiv nQ|

ZvB wbevPb VKvZ wbRB gvV bvgv Qvov weK bB Lvj`v wRqvi mvgb|

GZ KvR KZvUv ne Zv GLbB eySv bv MjI Lvj`v wRqvi gvV bvgvi Lei ZYg~j bZvKgxiv Aviv Pvv nq DVZ i KiQb ej Lei cvIqv hvQ|

G cm bvg cKvk bv Kivi kZ GKvwaK ZYg~j bZv ejb, Gevi gvWvg (Lvj`v wRqv) gvV bvgeb| kL nvwmbvKI Mw` _K Ub bvgveb wZwb|nvB Kgvi GKvwaK bZvI KvQ Lvj`v wRqvi gvV bvgvi mvebv ^xKvi KiQb|

Zviv ejQb, Kej evi ev` w`q Uvbv Aeiva Pvwjq hvIqvi Rvi ZvwM` iqQ `ji fZi| gvWvg gvV bvgj `wk-we`wk Kvbv kwB Avi dvwmevw` AvIqvgx jxMK gZvq ivLZ cvie bv|

Gw`K c_K GKwU m~ RvwbqQ, wbevPbKvjxb miKvi wbq ivRbwZK msjvcK Avi iZ bv w`q jvMvZvi niZvj-Aeiva Kgm~wPi w`K hvQ weGbwc bZZvaxb 18-`jxq RvU| miKviK Avi mgq w`Z Pvb bv RvUbx eMg Lvj`v wRqv| ZvB AvMvgx iweevi _K eyaevi mܨv ch Uvbv 84 Nv Aeiva Kgm~wP `Iqvi cv_wgK wmv wbqQb wZwb| Ze Gi ga cwiwwZi AebwZ nj AviI 24 Nv evwoq enwZevi mܨv ch 108 Nv Aeiva Kgm~wP `Iqvi K_vI fvev nQ| kwbevi GB Kgm~wP NvlYv Kiv ne| wZbw`bi Aeiva wbnZ`i iY AvR ev` Rygv XvKvmn mviv `k Mvqevbv RvbvRv Kgm~wP _K kwbevi wevf Kgm~wPI NvlYv `Iqv nZ cvi| `jxq mswk m~ G Z_ Rvbv MQ| Ze iweevi _K Uvbv Pvi w`b niZvj Kgm~wP `Iqvi K_vI weGbwci bxwZ wbaviYx chvq AvjvPbv nqQ| kwbevi _KI Uvbv niZvj-Aeivai Kgm~wPi K_vI Rvbvb weGbwci Kvbv Kvbv bZv| m~ gZ, RvwZmsN gnvmwPe evb wK gybi ivRbxwZ welqK wekl `~Z Avi dvbv`R ZvivbKvi Avmb XvKv mdii ciciB P~ov Av`vjb ivRc_ bvgeb weivax`jxq bZv eMg Lvj`v wRqv| `vwe Av`vq miKviK eva KiZ AmnhvM Av`vjb Pj hveb wZwb| RvwZmsNi mnKvix gnvmwPei m AbywZe eVK msjvc wbq `ji mevP AvMևni K_vI Zyj aieb eMg wRqv| RvwZmsNi wekl `~Zi evsjv`k mdiK iZi m beb wZwb|

wZb w`bi Aeiva mviv `k 18 `ji bZv-Kgx`i AskMnY m weGbwc Pqvicvimb| AvMvgx w`bi Aeivamn me aibi Kgm~wP evevqb Pig Avkvev`xI wZwb| ZYg~j weGbwc I RvUi bZv`i m mvewYK hvMvhvM ivLQb eMg wRqv| wbevPb gbvbqbc msMn, Rgv I hvPvB-evQvBqi w`bjvZ `yevi Av`vjb Mo Zvjvi RbI ZYg~ji bZv`i ejv nqQ K` _K| Gw`K XvKvi Av`vjb MwZ AvbZ bZyb Kkj wbq fvev nQ| m~ Rvbv hvq, Aeiva PjvKvj AvZMvcb _vKv weGbwci wmwbqi bZviv GLb h_ mwq| XvKvi bZviv hvi hvi GjvKvq Zv`i Aaxb bZv-Kgx`i w`q ZrciZv Pvwjq hvQb Ges nvBKgvi m hvMvhvM ivLQb| G QvovI MZ wZb w`bi Aeiva ivRavbx XvKvi wewfb GjvKvq bZv-Kgx`i gvV `Lv MQ|


This page has been printed from the web site of Weekly Aajkal(www.weeklyajkal.com).
URL: http://www.weeklyajkal.com/content/2013/11/29/news0777.htm

 

Weekly Aajkal