deqvwi 14, 2014, evi : dvyb 2, 1420

Kvvi _K invB cZ...

AvRKvj W: cwZw`bi Lv`vfvm QvULvUv cwieZbB wK Kvbmvi gvKvwejvi w`K AbKUv GwMq wbq hZ cvi| mvgvb c`cB hw` my _vKv hvq Zvnj wbqg gb LZ Amywea Kv_vq?

Ah_v Ubkb bv Ki, fq bv cq, GKUy mPZb njB fvjv _vKv me| wbqwgZ kixiPPv KivUv Lye Riwi| Avi cևqvRb Lv`vfvm cwieZb| Zj-gkjv, dvU I Avwbgj cvwUb Lvevi ivRKvi Lvevi _K GKUy Kwgq ewk cwigvY UvUKv dj, kvK-mewR Lvb|

Kx Lveb

cPyi cwigvY UvUKv dj, kvK-mewR Lvb| wekl Ki eKwj, UgUv, Kgjvjey, cqviv, mvqvweb, (GUv Aek GKRb mvaviY gvbyli Rb| hvu`i bvbv iKg AmyL iqQ, Zvu`i Rb Lv` ZvwjKv Wvvii cigvk Abyqvhx|) wK mewRZ Zv mvi _vK| ZvB civgk h Kvbv mewRB evRvi _K wKb fvjv Ki ayq, Zvici KU Mig Rj dywUq wbb|

Kx Lveb bv

cvwUb LvIqv Riwi| wK ZvB ej GKm 6 wWg Lq djjvg ev ivR gvQ-gvsm Qvov LvIqv nj bv, GUv wVK bq| GKUv mvgm iL cwZw`bi Lvevii ZvwjKv Zwi KivUv Riwi| Avwbgj cvwUb, wekl Ki gvsm, mvn GKw`b Lj wVK AvQ| wK AbKi Afm ivR gvsm LvIqv| Zvuiv wbR`i Lv`ZvwjKv _K cwZw`b gvsm ev` w`b| GgbKx hvuiv cwZw`b gvQ Qvov LZ cvib bv, ZvuivI m 40 _K 50 Mvgi ewk gvQ Lveb bv| wWgi cwZw`b 1Uv, Lye BQ Kij 2Uv PjZ cvi| BbvU dyW Lv`ZvwjKv _K ev` w`b| wcRvf Kiv Lvevi Kvbmvi nIqvi Avkv evovq| G Qvov ZjfvRv, iwOb wgw Gwoq Pjyb| cvov Lvevi LvIqvi welq mZK nb| Kveve Lvb wK cwiwgZ gvvq| eQi `y-wZbevi PjZ cvi| AbK evwoZ cvovbv eb ev UgUv wbqI Lye `ywvM֯ nb| gvS ga Lj wZ bB|


This page has been printed from the web site of Weekly Aajkal(www.weeklyajkal.com).
URL: http://www.weeklyajkal.com/content/2014/02/14/news0612.htm

 

Weekly Aajkal